Algemene voorwaarden

1. Algemeen:

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst door een bezoeker van onze website of een geïnteresseerde via een ander kanaal, hierna ‘klant’ genoemd, afgesloten met bvba RENVO, met maatschappelijke zetel te 9770 Kruishoutem, Waterhoekstraat 7, met als ondernemingsnummer 0869.650.431. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op alle andersluidende voorwaarden van de klant. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door ons zijn aanvaard.

2. Bestelling:

De overeenkomst komt tot stand bij het elektronisch doorsturen voor akkoord door de klant van de voorheen door ons opgestelde offerte, dan wel door het versturen van een mail of postzending waarbij de klant de door ons opgestelde offerte aanvaardt.

3. Prijsbepaling:

De prijzen zoals vermeld in de overeenkomst zijn bindend. Tenzij een forfaitaire prijs wordt opgegeven, worden voor de prijsberekening alle oppervlakten uitgemeten. Indien de hoeveelheden zoals beschreven in de offerte niet overeenstemmen met de werkelijk uitgevoerde oppervlakten, zal het verschil vergoed worden tegen de aangegeven eenheidsprijs in de initiële offerte. De overeenkomst kan voorzien dat bepaalde werken in regie worden uitgevoerd. Deze worden gerekend aan de in de offerte vermelde prijs/uur.

4. Leveringstermijnen:

Indien de betaling van een voorschot werd overeengekomen, zullen de werken niet worden aangevat tot zolang dit voorschot niet zal zijn vereffend. In elk geval zal de overeengekomen uitvoeringstermijn alsdan niet meer gelden en bvba RENVO behoudt zich het recht voor in dit geval een nieuwe uitvoeringstermijn te bepalen. De uitvoering van de overeenkomst zal gebeuren conform de door ons opgegeven uitvoeringstermijn, doch enige vertraging in de uitvoering van de bestelling kan nooit aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

5. Ontbinding:

Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is die klant aan bvba RENVO een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 20% van het totaalbedrag ( excl BTW) van de bestelling. Indien bvba RENVO de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door haar toedoen geen doorgang kan vinden, is bvba RENVO aan de klant een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 20% van het totaalbedrag ( excl BTW) van de bestelling. Bvba RENVO is o.m. gerechtigd de overeenkomst als verbroken te beschouwen ten laste van de klant met aanrekening van de hiervoor vermelde schadevergoeding, in volgende gevallen :

  • indien de klant in gebreke blijft openstaande facturen te voldoen, of slechts gedeeltelijk of laattijdig
  • bij faillissement van de klant, bij vereffening of bij opstart van een procedure in toepassing van de Wet Continuïteit van Ondernemingen
  • indien de klant in gebreke blijft met tijdige en behoorlijke nakoming van andere verplichtingen, voortvloeiend uit de overeenkomst
De klant is o.m. gerechtigd de overeenkomst als verbroken te beschouwen ten laste van bvba RENVO met aanrekening van de hiervoor vermelde schadevergoeding, in volgende gevallen :
  • bij faillissement van bvba RENVO, bij vereffening of bij opstart van een procedure in toepassing van de Wet Continuïteit van Ondernemingen
  • indien bvba RENVO in gebreke blijft de overeengekomen werken uit te voeren

6. Overmacht:

Indien de uitvoering van de werken door overmacht – hetzij deze voordoet bij de klant, hetzij deze zich voordoet bij bvba RENVO - wordt verhinderd of ernstig wordt bezwaard, zullen partijen in samenspraak de overeenkomst aanpassen, dan wel verbreken. Dit geeft geen aanleiding tot enige schadevergoeding, noch vanwege de klant, noch vanwege bvba RENVO

7. Aansprakelijkheid:

In geval bvba RENVO of haar aangestelde enige bewezen fout zou hebben begaan in de uitvoering van de werken zal haar aansprakelijkheid per schadegeval beperkt zijn tot de maximale waarde van de uitgevoerde werken. Zij zal énkel aansprakelijk kunnen worden gesteld voor schade die direct, noodzakelijk en rechtstreeks werd veroorzaakt door de door haar uitgevoerde werken. Zij zal nooit aansprakelijk kunnen worden gesteld voor bijkomende immateriële of indirecte schade, noch voor gevolgschade.

8. Gebreken:

Klachten betreffende eventuele zichtbare gebreken dienen op straf van niet ontvankelijkheid binnen de 8 dagen na de uitvoering van de werken per aangetekend schrijven kenbaar te worden gemaakt aan bvba RENVO. Klachten betreffende eventuele verborgen gebreken dienen op straf van niet ontvankelijkheid binnen de 2 maanden na de vaststelling ervan per aangetekend schrijven kenbaar te worden gemaakt aan bvba RENVO. Na verloop van een termijn van 1 jaar na de uitvoering van de werken zullen geen klachten meer worden aanvaard.

9. Betaling:

De facturen zijn contant betaalbaar, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst. Niet betaalde bedragen brengen vanaf hun vervaldag van rechtswege en zonder dat ingebrekestelling nodig is, een intrest op van 12 % per jaar. In dit geval wordt het factuurbedrag eveneens verhoogd met een forfaitair schadebeding van 10% met een minimum van 250,00 €, onverminderd het recht van bvba RENVO om een hogere schadevergoeding te vorderen mits het bewijs van hogere werkelijk geleden schade.

10. Geschillen:

Deze overeenkomst en eventuele geschillen desbetreffend worden beheerst door het Belgisch recht.

- klant is geen consument -
In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd.
- klant is consument -
In geval van betwisting kan deze worden gebracht hetzij voor de rechter van de woonplaats van de verweerder, hetzij voor de rechter van de plaats waar de overeenkomst is ontstaan of moet worden uitgevoerd.